Методична робота
в Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира


Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира

НАКАЗ

від 01.09.2016 року №

Про організацію методичної роботи
в школі в 2016-2017 навчальному році

Методична робота в школі здійснювалась на основі дотримання положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», про дошкільну та позашкільну освіту, Національної державної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), державної програми «Вчитель», Національної доктрини розвитку освіти і науки України, у відповідності до річного плану роботи школи, згідно з наказом по школі від 01.09.2015 року №241 «Про організацію методичної роботи в школі в 2015-2016 навчальному році» та рекомендаціями методичного кабінету управління освіти Житомирської міської ради, була спрямована на реалізацію проблемної теми школи: «Забезпечення якості й результативності навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних методик і технологій». При цьому аналізувались проблеми життєдіяльності школи, створювались і функціонували шкільні структури, які забезпечували розвиток школи (методична рада, методичні комісії, школа передового педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, творчі групи вчителів, психолого-педагогічний семінар), а також здійснювалась система контролю за процесом діяльності. Здійснювались заходи з підвищення професійної компетенції педпрацівників, відбувалось вивчення, узагальнення та поширення досвіду педагогів, зібрано інформацію про важливі для школи інновації. Здійснювався моніторинг результатів діяльності учасників навчально-виховного процесу. Проводилась робота, спрямована на розвиток ініціативи, творчості педагогічних працівників, надавалась допомога молодим педагогам у підвищенні їхнього педагогічного досвіду, докладались зусилля для створення творчої атмосфери, сприятливого морально-психологічного клімату, який би сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці.

Робота методичного кабінету школи була спрямована на підвищення педагогічної майстерності вчителів та результативності навчання, розвитку творчих здібностей учнів. Подавалася інформація про нові педагогічні технології, методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи. Надавалась методична допомога молодим і малодосвідченим учителям в оволодінні інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом.

Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи, підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів, в роботі з обдарованими дітьми досягнуті високі результати, педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року, загальношкільна методична проблема педколективом реалізована.

В наступному навчальному році, працюючи над реалізацією проблемної теми школи, педагогам школи слід зосередити увагу на виборі, аналізі, експериментальній перевірці інноваційних методів і прийомів роботи і практичному застосуванню їх з метою підвищення якості й результативності навчання і виховання учнів, реалізації творчого потенціалу. Працювати над створенням банку інформації щодо впровадження методичної теми в навчально-виховний процес школи. Потребує покращення організація роботи з обдарованими дітьми з метою підвищення результативності участі школярів в предметних олімпіадах та конкурсах творчих робіт учнів, слід активізувати роботу учнів в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Житомирського міського наукового товариства МАН України. Учителям-предметникам слід ширше висвітлювати методичні напрацювання в освітянських виставках, конкурсах педмайстерності, фахових виданнях тощо. З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, піднесення рівня методичної роботи

НАКАЗУЮ:

1. У 2016-2017 н.р. педагогічному колективу продовжити роботу над реалізацією методичної теми: «Забезпечення якості й результативності навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних методик і технологій».

2. Спрямовувати методичну роботу з педагогічними кадрами на якісне підвищення їх професійної компетентності, забезпечення та розвиток творчого потенціалу кожного педагога; сприяти результативності курсової перепідготовки педагогів та ефективності їх роботи в міжкурсовий період.

3. Продовжити роботу по підготовці обдарованих та здібних учнів до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах міського, обласного, всеукраїнського рівнів через якісну роботу факультативів, курсів поглибленого вивчення основ наук та спеціалізованих курсів.

4. Заступнику директора школи з НВР Черняхівській Н.А разом із керівниками методичних комісій проаналізувати педагогічний досвід учителів, використовуючи результати моніторингових досліджень, обгрунтовано визначити форми теоретичної, методичної роботи з різними за підготовкою і рівнем педагогічної майстерності учителями.

5.Затвердити склад методичної ради школи:

Голова – заступник директора з НВР Черняхівська Н.А.
Секретар – Казмірчук Т.О., вчитель української мови і літератури.

Члени методичної ради:

Кузьмін С.В., Трембіцька Л.О., Клименчук О.В. – заступники директора школи, координують роботу шкільних методкомісій, організовують проведення педчитань, семінарів, відкритих уроків, вивчають, узагальнюють і допомагають у впровадженні ППД;
Бондаренко О.В. – керівник методкомісії вчителів початкових класів.
Нестеренко Н.А. – керівник методкомісії вчителів фізико-математичного циклу.
Мошковська Т.А. - керівник методкомісії вчителів української мови та літератури, російської мови, зарубіжної літератури.
Климчук О.В.- керівник методкомісії вчителів іноземних мов.
Григорусь О.А. - керівник методкомісії вчителів історії та правознавства.
Себало О.В. - керівник методкомісії вчителів природничого циклу.
Боцюн О.І. - керівник методкомісії вчителів естетичного циклу.
Голомах В.П. - керівник методкомісії вчителів фізкультури і захисту Вітчизни, трудового навчання.
Кравченя Т.В. - керівник методкомісії класних керівників.
Мажар К.С. – зав. бібліотекою.
Рихтер В.В. – практичний психолог – відповідальна за проведення психолого-педагогічних семінарів.

6. Затвердити мережу колективних форм методичної роботи:

6.1.Шкільні предметні методичні комісії:

- вчителів української мови та літератури, російської мови, зарубіжної літератури (керівник Мошковська Т.А.)
- початкових класів і вихователів ГПД (керівник Нестеренко Н.А.)
- іноземних мов (керівник Климчук О.В.)
- суспільних наук (керівник Григорусь О.А.)
- математики, фізики, інформатики (керівник Бондар А.П.)
- природничого циклу (керівник Себало О.В.)
- естетичного циклу (керівник Боцюн О.І.)
- фізкультури, захисту Вітчизни, трудового навчання (керівник Голомах В.П.)
- класних керівників (керівник Кравченя Т.В.)

6.2. Школа становлення молодого вчителя (керівник Міклуха Т.О.)

6.3. Творчі групи вчителів-предметників з теми «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом упровадження освітніх інновацій» (відповідальні – керівники МК).

6.4. Проблемний семінар «Особистісно зорієнтований урок у початковій школі в ході упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (відповідальна Бондаренко О.В.).

6.5. Трибуна передового педагогічного досвіду для всіх членів колективу. Проблема: «Мої творчі знахідки».

6.6.Проблемний семінар-практикум «Застосування інновацій у профільних класах» (керівник Кузьмін С.В.).

6.7. Творча група класних керівників (керівник Горностай І.М.) Проблема: «Національно-патріотичне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання».

6.8. Практикум «Розвиток комп’ютерної грамотності вчителів» (керівник Сурікова О.В.».

7. Провести епізодичні заходи з педагогами:

7.1.Творчі звіти вчителів, які атестуються на присвоєння вищої категорії та педагогічного звання (відповідальна Черняхівська Н.А.)

7.2. Звіти молодих спеціалістів (в квітні місяці, відповідальна Міклуха Т.О.)

7.3.Конкурс «Учитель року – 2017» (відповідальна Черняхівська Н.А.)

7.4. Психолого-педагогічні семінари: «Зовнішні та внутрішні чинники психічного здоров’я молодшого школяра та педагога» (відповідальна Рихтер В.С.), «Основи тайм-менеджменту для учня та дорослої дитини» (відповідальні Рихтер В.С., Федчук В.С.), «Зовнішні та внутрішні чинники психічного здоров’я підлітка та педагога» (відповідальна Федчук В.С.).

7.5. Психолого-педагогічні семінари для класних керівників «Форми організації дозвілля сучасного школяра і їх вплив на розвиток пізнавальної сфери підростаючого покоління», «Згуртованість учнівського колективу – одне з першочергових завдань класного керівника», «Психічне здоров’я учнів – умова їх гармонійного розвитку» (відповідальна Федчук В.С.)

7.6. Круглий стіл «Готуємо учнів до ДПА та ЗНО» (Відповідальні Кузьмін С.В., Рихтер В.В.).

7.6.Лабораторія творчості вчителя: національно-патріотичне виховання на уроках гуманітарного циклу (керівник Поліщук О.В.).

8. Призначити наставниками молодих учителів:

1. Шепелев О.О. – Голомах В.П.
2. Гребенюк І.А. – Голомах В.П.
3. Майківець О.В. – Сурікова О.В.

9.Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами:

1. Горностай І.М. – педагог-організатор
2. Горностай-Лейченко Т.І. – вч. географії
3. Беспалко І.В. – вч. історії
4. Зведенюк С.Г. – вч. укр. мови і літ.
5. Міклухою Т.О. - вч. укр. мови і літ.
6. Кухарською Л.В. – вч. математики
7. Янчук І.М. – вч. математики
8. Савицькою Т.Б. - вч. біології
9. Поливодою Т.О. – вч. обслуг. праці
10. Боцюн О.І. – вч. музики
11. Голомахом В.П. – вч. фізкульт.
12. Петровою В.В. – вих. ГПД
13. Себало О.В. – вч. географії

10. Здійснювати методичний супровід педпрацівників, які атестуються:

1. Бондаренко А.В. - вч. поч. класів
2. Маслюківську Н.Д. - вч. поч. класів
3. Петрову А.В. – асист. вчителя
4. Попроцьку В.Г. - вч. поч. класів
5. Смолич Т.П.- вч. поч. класів
6. Кравченю Т.В. – вч. заруб. літератури
7. Костенка М.М. – вч. захисту Вітчизни
8. Кондратюк Н.М. – вч. інформатики
9. Казмірчук Т.О. – вч. укр. мови та літ.
10. Джігірей І.В. – вч. хімії
11. Скоропад Ю.С. – вих. ГПД

11. Підвищити роль методичного кабінету як центру творчості та самоосвіти педагогічних кадрів. Щомісяця випускати методичний бюлетень. (Відповідальна Черняхівська Н.А.).

12.Продовжити роботу педагогічного лекторію для батьків (відповідальна Клименчук О.В.).

13.Педпрацівникам брати участь в загальноміських методичних заходах.

14.Учителям-предметникам постійно працювати над підвищенням фахового рівня шляхом самоосвіти.

15.Розширити ділові контакти з вузами міста.

16.Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи Кузьміну С.В., Трембіцькій Л.О., Черняхівській Н.А., заступнику з виховної роботи Клименчук О.В. створити необхідні умови для діяльності методичних підрозділів, координації їхньої роботи, систематично надавати допомогу їхнім керівникам.

17.Адміністрації школи сприяти організації апробації нових та експериментальних підручників для основної школи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

18.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Черняхівську Н.А.

Матеріали, що використовуються для організації методичної роботи в школі

/Files/images/ВИСТУП СЕМЕНЧУК.jpg /Files/images/Містюк А.Г. Виступ 2015 інноваційні технології.jpg/Files/images/Містюк Альона Геннадіївна.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1203

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомир

Адреса закладу: м. Житомир, проспект Миру 59
Контактний номер: 0412-416-400
E-mail ZOSH_26@ukr.net

© "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира", 2011-2016.

Всі права захищені. Повне або часткове відтворення або розмноження будь-яким способом матеріалів, розміщених на сайті дозволяється тільки із зазначенням авторства і наявного та активного гіперпосилання на сайт http://school26.edukit.zt.ua

Дата останньої зміни 14 Червня 2020

Цей сайт безкоштовний!